aldaar ontspanning hand in hand moet gaan met vriendschap, fair-play en sportiviteit zet de club panathlon zich al jaren in om dit te aankomen door het opzetten van activiteiten, het ondersteunen van sportevenementen en het sensibilisering van alle actoren in de sportwereld. panathlon vlaanderen nam opnieuw het initiatief om steden en gemeenten aan te moedigen om een uitvoerbaar plan op te beweren waarmee zij hun populatie, hun instellingen, hun sportverenigingen en hun opleiden kunnen bewegen om de ethische waardes in de ontspanning te helpen, te verzekeren en meer nog in de praktijk om te zetten. de dwangbevel van het 40ste stipendium luidde : “hoe zal jouw administratief district het gedachtengoed van panthalon inzake fair play en zedenleer voorstellen in de administratief district? ” de administratief district sint-pieters-leeuw werd in het kader van deze aanmaning beloond voor de geleverde inspanningen, die voorts kort worden beduid, en ontvangt hier dan ook een hoofdprijs voor van 3. 000 euro. meer info over panathlon en het stipendium vind je op de webstek : respect in de leeuwse sportclubs we zien, ook in onze sportverenigingen, vaak nog te weinig of helemaal geen respect voor mekaar of de omgeving. scheidsrechters worden beledigd, ouders schreeuwen op de nageslacht, afval wordt achtergelaten in kleedkamers en op sportterreinen, spul wordt niet met respect behandeld … sinds 1 september 2018 rammen de sportdienst en de erkende sportverenigingen van sint-pieters-leeuw de handen in mekaar om een respectvoller weersgesteldheid te creëren voor iedereen. houding en gedrag afwisselen vraagt echter tijd en blijvende inzet. daarom werken we voortdurend 5 maanden lang rond een aantal thema’s die gelinkt zijn aan respect. thema’s het eerste thema waarrond gewerkt werd, is ‘ ( ontspanning ) ouders’. dit thema liep van 1 september 2018 tot en met 31 januari 2019. ( ontspanning ) ourder vervullen een belangrijke rol zowel voor hun nageslacht als voor de club. ze bezitten een voorbeeldfunctie en er wordt participatie in de club verwacht. participatie in die zin dat ze het lijdelijk doneren door afspraken van de club na te leven. op die manier realiseren ook de nageslacht wat van hen wordt verwacht. hieronder je een overzicht van de gevoerde acties :  clubs creëerden een afzetpunt verenigingen voorzien een plaats waar ouders hun nageslacht stilzetten en back ophalen. ouders kregen hiervoor een geringe attentie.  clubs organiseerden een ouki-training de deelnemende clubs organiseerden een oogwenk waar ouders en nageslacht gezamenlijk trainden.  verenigingen namen deel aan de silence days. op deze manier wil men het verbaal geweld naar spelers, tegenstanders en scheidsrechters verminderen. zowel de verenigingen als de ouders dolen zeer bezield over de acties en vonden het voor repetitie vatbaar. leefomgeving en omgeving. 1 sprokkelmaand 2019 startte met een verfrissend thema : leefomgeving en omgeving. sporten en bewegen in een propere en milieuvriendelijke omgeving is belangrijk. gezamenlijk met een aantal erkende verenigingen zette de sportdienst een paar acties op poten om dit thema wat meer voetlicht te geven. zo organiseerden ze gezamenlijk met sk vlezenbeek en k. turnsport verzoening ruisbroek een plogging ; een zweedse nieuwe fitnesstrend waarbij je aanprijzen of wandelen combineert met het oppikken van afval. je bent met andere woorden aan het bewegen en scheppen onderwijl de omgeving proper. een aantal verenigingen startten zelf een actie op. de leeuwse wielertoeristen maakten een actieplan op waarmee ze door hun fietstochten de netheid op de openbare weg begeren behoeden en bevorderen. voorts beschikt iedere volgwagen die met de groepen meerijdt over een vuilniszak waarin de renners hun afval kunnen deponeren. ze plaatsten ook meerdere vuilzakken in hun bergplaats zodat afval van de bevoorrading onderweg onberispelijk kan verzameld worden. de leden werden van deze acties op de hoogte gebracht via nieuwsbrieven en hun website. ook vissersclub de gulden brasem deed mee! Jaarlijks detineren zij een zwerfvuilactie rond de visvijvers in ruisbroek. vissen in een propere omgeving is zowel voor de visser als voor de vis van groot belang. deze ‘teambuilding’ was direct ook een mooie plaats om het nieuwe visseizoen te starten. vooruitblik op 1 september 2019 gaat het volgende themea van startt : nederlandse taal. de voertaal in de administratief district en de sportverenigingen is nederlands. daar leeuw veel anderstalige inwoners heeft, is het niet eeuwig evident om mekaar te begrijpen. het pleit van gevari\xeberde talen kan de soci\xebteit in groepjes verkavelen waardoor sommigen worden uitgesloten. de communication met de ouders verloopt stram waardoor betalingen van lidgelden en afspraken omtrent de werking van de club niet worden begrepen. door deze hindernissen daalt ook de betrokkenheid van de mensen bij de sportclub. de sportverenigingen begeren het sociale facet onderstrepen. een club is immers een ontmoetingsplek voor jong en oud. daarom begeren we, in co\xf6peratie met andere services, anderstaligen de kans te doneren zich te samenvoegen in het verenigingsleven en in de samenleving.